Rammebetingelser og regulatoriske forhold kan være barrierer for utvikling av nye verdikjeder innen den sirkulære økonomien. Et eksempel på dette er begrensninger i forhold til bruksområder for produkter basert på matavfall og slam. Juridisk forståelse er derfor en viktig faktor for å sette fart på omstillingen til en mer sirkulær økonomi.

På bakgrunn av dette har flere virksomheter i No Waste!, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) gått sammen om å finansiere en nærings PhD innen avfallsrett, i samarbeid med advokatfirmaet Berngaard. Einar Bratteng, forfatter av boken «Avfallsrett», vil starte sin doktorgrad ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo til høsten. Temaet for avhandlingen er: «Hvordan ivaretas gjenvinningshensynet når avfallet skal bli til nye produkter i EUs sirkulære økonomi». Fokus er på både de prinsippene som gjelder når avfall blir til nye produkter, samt på konkrete avfallsfraksjoner og de vilkår som må oppfylles for at disse skal bli et legitimert produkt eller råvare.

Einar Bratteng, forfatter av boken “Avfallsrett”, starter opp sin nærings PhD høsten 2021

Bedriftene i No Waste! som er med på spleiselaget er: Lindum, VEAS og Vesar. Fagmiljøet rundt Den Magiske Fabrikken har tidligere samarbeidet med Einar Bratteng i et prosjekt knyttet til insekter og animalske biprodukter, og ser nå frem til arbeidet som skal gjøres innenfor avfallsrett.

  
«Dette vil være et viktig arbeid i overgangen til en sirkulær økonomi», sier Terje Kirkeng, produkt- og utviklingsansvarlig i Vesar og styreleder i No Waste! «Norsk og europeisk regelverk er ikke optimalisert for sirkulære verdikjeder der avfall og restråstoffer kan bli til nye produkter og ressurser.   En forståelse og endring av dette regelverket vil være viktig av flere grunner.  Både for å kunne forsvare investeringer som bidrar til å øke materialgjenvinningsgraden til organisk avfall og for utvikling av nye sirkulære produkter og løsninger. Vesar er en viktig tilrettelegger for sirkulær økonomi gjennom det oppdraget vi har, spesielt gjennom å stille miljøkrav ved offentlige anbudskonkurranser innenfor dette fagfeltet».

Terje Kirkeng, Vesar, med sirkulære tomater fra Den Magiske Fabrikken.

Einar Bratteng vil gjennom arbeidet med doktorgraden være en ressursperson for alle medlemmene i No Waste! Det vil også kunne bidra til at næringsklyngen kan være en sparringspartner for myndighetenes arbeid med å tilrettelegge for en mer sirkulær næringsutvikling.